QUYỀN LỢI CỘNG TÁC VIÊN

Doanh số/thángHoa HồngƯớc tính thu nhập
> 5.000.00010%500.000 - 2000000
> 25.000.000
12%3.000.000 - 6.600.000
> 55.000.00015%8.250.000 - 15.750.000
> 105.000.00019%19.750.000 - 37.500.000
> 150.000.00025%> 37.500.000